OPS

Formy wsparcia dla opiekunów nieformalnych

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, której celem jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, które nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Kto może ubiegać się o świadczenia z pomocy społecznej?

Świadczenia z pomocy społecznej są udzielane osobom i rodzinom które znajdują się w trudnej sytuacji z powodu takich przesłanek jak:

 • ubóstwa
 • sieroctwa
 • bezdomności
 • niepełnosprawności
 • bezrobocia
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby
 • przemocy w rodzinie
 • potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi
 • potrzeby ochrony macierzyństwa i wielodzietności
 • bezradności w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych
 • trudność w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. C lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej

Jak złożyć wniosek?

Wnioski o pomoc mogą mieć formę pisemną, pracownicy socjalni również są zobowiązani przyjąć wniosek składany ustnie lub drogą telefoniczną. Wniosek nie musi być złożony przez osobę zainteresowaną, wniosek może złożyć np. sąsiad czy członek rodziny.

Pomoc społeczna może być udzielana z inicjatywy ośrodka pomocy społecznej (z urzędu) po zgłoszeniu dokonanym przez osobę, której sprawa nie dotyczy. Pracownik socjalny, po uzyskaniu takiej informacji i rozpoznaniu potrzeb danej osoby lub rodziny, powinien sam zaproponować najkorzystniejsze formy świadczeń i doprowadzić do ich uzyskania.

W ciągu do czternastu dni roboczych, od złożenia wniosku pracownik socjalny przeprowadzi wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania osoby potrzebującej pomocy. W sprawach niecierpiących zwłoki wywiad przeprowadza się w terminie 2 dni od dnia powzięcia wiadomości o potrzebie przyznania świadczenia. Wywiad dotyczy nie tylko osoby ubiegającej się o pomoc ale również osób wspólnie zamieszkujących i gospodarujących, a także członków najbliższej rodziny (rodziców lub dzieci czy też rodzeństwa).
Brak zgody na przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego lub na jego aktualizację stanowi podstawę do odmowy przyznania świadczenia z pomocy społecznej.

W trakcie przeprowadzania wywiadu pracownik socjalny ma prawo żądać złożenia oświadczenia o dochodach i stanie majątkowym rodziny. Osoba oczekująca pomocy jest zobowiązana do zgromadzenia dokumentów stanowiących podstawę ustalenia jej danych personalnych, stanu zdrowia, sytuacji rodzinnej i materialnej. Są to między innymi: zaświadczenia o dochodach z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, w przypadku osób bezrobotnych zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy, decyzja z ZUS, KRUS o przyznanych świadczeniach, zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości posiadanego gosp. rolnego, orzeczenie o niepełnosprawności, oraz inne dokumenty wymagane przez pracownika socjalnego. Formularz wywiadu środowiskowego jest wypełniany przez pracownika socjalnego. Po zakończeniu wywiadu jest on przedstawiany do podpisu osobie składającej wniosek. Złożenie podpisu oznacza, iż wnioskodawca potwierdza zgodność danych zawartych w formularzu ze stanem faktycznym.

W terminie do 30 dni od zakończenia wywiadu środowiskowego zostanie wydana pisemna decyzja w sprawie realizacji bądź odmowy realizacji wniosku.
Od decyzji przysługuje możliwość odwołania w ciągu 14 dni od jej otrzymania zgodnie z zawartym w niej pouczeniem. 

Rodzaje świadczeń z pomocy społecznej

Świadczenia pieniężne:

 • zasiłek stały,
 • zasiłek okresowy,
 • zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,
 • zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,
 • pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki,
 • świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,
 • wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd;

Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje osobom i rodzinom wg kryterium dochodowego. Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszony o:

 • miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych i koszty uzyskania przychodu;
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
 • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Kryteria dochodowe

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje :

 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 776zł
 • osobie w rodzinie, której dochód na osobę nie przekracza kwoty 600zł 

w systemie pomocy społecznej przez rodzinę rozumie się osoby spokrewnione lub niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Świadczenia niepieniężne

 • praca socjalna,
 • bilet kredytowany,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • składki na ubezpieczenia społeczne,
 • pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,
 • sprawienie pogrzebu,
 • poradnictwo specjalistyczne,
 • interwencja kryzysowa,
 • schronienie,
 • posiłek,
 • niezbędne ubranie,
 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy,
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia,
 • mieszkanie chronione,
 • pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,
 • pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie - w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych.

Zasiłek stały

Zasiłek stały jest świadczeniem wypłacanym przez Ośrodki Pomocy Społecznej mającym na celu pomoc osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności.

Zasiłek stały przysługuje

 • Pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej. 
 • Pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Całkowita niezdolność do pracy oznacza całkowitą niezdolność do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych albo zaliczenie do I lub II grupy inwalidzkiej lub legitymowanie się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Niezdolność do pracy z tytułu wieku oznacza ukończone przez kobietę 60 lat i 65 lat ukończone przez mężczyznę. W przypadku osoby samotnie gospodarującej zasiłek stały ustala się w wysokości stanowiącej różnicę między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 776 zł. W przypadku osoby w rodzinie zasiłek stały ustala się w wysokości różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie, a dochodem tej osoby.

Kwota zasiłku stałego nie może być wyższa niż 776 zł i niższa niż 30 zł miesięcznie. W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej zasiłek stały nie przysługuje. Wydatki na zasiłki stałe są finansowane z budżetu Państwa.

Zasiłek okresowy

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na: długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, czyli od kwoty 719 zł.
 • rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

Wysokość zasiłku okresowego ustala się

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej – do wysokości różnicy miedzy kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie;
 • w przypadku rodziny – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosi 20 zł. Okres, na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy.

Zasiłek celowy

Zasiłek celowy jest przyznawany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Osobom bezdomnym i innym osobom nie mającym możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany zasiłek celowy specjalny.

Zasiłek celowy na żywność w ramach programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”– przyznaje się na podstawie uchwały RM z 15 października 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. Program ten jest skierowany w szczególności dla osób starszych, niepełnosprawnych o niskich dochodach jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji.

Zasiłek z ramach tego programu przysługuje: 

 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza 150 % kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej
 • osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza 150 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Wojewódzkie Centrum Psychiatrii Długoterminowej
w Stroniu Śląskim

Drag and Drop Website Builder